Tel. 0800 - 664 664 1

KLACHTENPROCEDURE

KLACHTENPROCEDURE LASIK CENTRUM OOGKLINIEK
 

Alle medewerkers van Lasik Centrum oogkliniek doen hun uiterste best om u goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de behandeling. Aan uw opmerkingen of klacht wordt grote waarde gehecht, enerzijds om onze zorgverlening te verbeteren, anderzijds omdat de tevredenheid van cliënten hoog in het vaandel staat. In eerste instantie kunt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon of uw medisch specialist. Hij of zij stelt het op prijs de gelegenheid te krijgen de oorzaak van uw klacht met u te bespreken. Dit is een zeer directe manier en gaat niet iedereen even gemakkelijk af. Maar als uw medisch specialist niet weet dat u ontevreden bent kan hij of zij ook niet proberen uw klacht op te lossen. De ervaring heeft geleerd dat een groot deel van de klachten op deze manier verholpen kunnen worden. Als u de voorkeur geeft om een schriftelijke melding van uw klacht te maken dan kan dit via: info@lasikcentrum.nl of via: Lasik Centrum oogkliniek Nederland, T.a.v. klachtencommissie, Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel. Tijdens kantoortijden zijn we uiteraard ook telefonisch bereikbaar via: 0800 664 664 1.
 
Wanneer u er samen met uw medisch specialist niet uit bent gekomen, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie van Lasik Centrum oogkliniek Nederland. Voor de behandelingen van de klachten is een overeenkomst gesloten met Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (EMS). Dit is een onafhankelijke professionele organisatie die namens uw zorgverlener klachten in behandeling neemt. De klachtencommissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en twee leden van wie één met een medische achtergrond. Wanneer u de voorkeur heeft dat de klachtencommissie uw klacht in behandeling neemt kunt u schriftelijk een contactformulier aanvragen via: info@lasikcentrum.nl of via: Lasik Centrum oogkliniek Nederland, T.a.v. klachtencommissie, Bosscheweg 149, 5282 WV Boxtel. Tijdens kantoortijden zijn we uiteraard ook telefonisch bereikbaar via: 0800 664 664 1. Door dit formulier ingevuld te retourneren, krijgt u een ontvangstbevestiging met de mededeling of uw klacht in behandeling kan worden genomen. Let u er bij het indienen van uw klacht op dat de klachtencommissie niet bevoegd is een schadevergoeding toe te kennen, een verzoek daartoe zal rechtstreeks doorgestuurd worden naar uw zorgverlener.
 
Wanneer de klachtencommissie een klacht ontvangt zal deze een onderzoek starten naar de oorzaken van de klacht, beide partijen zullen hierbij worden gehoord. Horen gebeurt schriftelijk of mondeling dit naar het oordeel van de klachtencommissie. Tijdens een zitting van de klachtencommissie wordt het onderzoek afgerond met een officiële uitspraak. Deze uitspraak bestaat uit een oordeel over de gegrondheid van uw klacht en een advies ter verbetering van de zorgverlening. Houdt u tot slot nog rekening met de volgende punten; om een gedegen onderzoek te doen kan het noodzakelijk zijn uw medisch dossier te raadplegen, hiervoor zal van te voren schriftelijk toestemming worden gevraagd. Bij de behandeling van uw klacht kunt u zich altijd laten bijstaan door derden. De eventuele kosten van deze bijstand zijn voor uw rekening, de klachtenregeling zelf is kosteloos. Getracht wordt de klacht in een zo kort mogelijke tijd te behandelen. Om niet aan kwaliteit in te leveren dient u tenminste rekening te houden met een periode van 3 maanden. Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met de Geschillencommissie EZa; https://geschillencommissie-eza.nl/patienten/

Lasik Centrum wordt
Iris Eye Clinics

Lasik Centrum heet vanaf nu Iris Eye Clinics. Daarmee zetten we een belangrijke stap vooruit en kunnen we je ook in de toekomst de allerbeste oogzorg blijven bieden. Heb je al een afspraak staan, dan gaat deze gewoon door en verandert er niets. Ook de behandelend arts en/of optometrist blijft hetzelfde.